Kull 8

2014-09-13

Ingela stå

P'Zazz Bling Bling Party

 

 

FI JV-13 NO UCH NORD JV-13 NORD V-13 SE UCH
Tangetoppen's I'm Your Dream

 Jackie stå

C.I.B.&NO UCH DK V-16 NORD UCH NORD V-16 NORD V-17 SE V-17-18
P'Zazz Dreamcatcher

 

image

P'Zazz Daydreamer